Home | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4 | Rack 5 | Rack 6 | Rack 7 | Prayer | Subscribe | Guest Book | Invite a Friend
Malayalam Rack 1
| Malayalam Rack 2 | Malayalam Rack 6

Subscribe for our Ezine
Enter your Email:


World Trade Center Tragedy Page   Condolence Page


TR cGv+\ QlE\ eJc\

ilhUA 4h[A;35          alGv+\ 15" 2001

If you can not see in Malayalam, upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape.
If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

Link our page
Malayalam edition
English edition


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
egjlr^js ivrA 
LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_ g%lA .lzA
c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA
 

L'lxjH Lis vkamk rjs SflxjHrj'kA Lis rkdA rjs dqk^jHrj'kA rJ$jS~ldkA ekj (L.jS,dA) rjaj^A rkdA fdG'kSeldkA; suCu+lik 10: 27

TO ivrarkcgjv+\ Qgkis fhujH Qqj[k' L.jS,d ssfhA Lis .lgs^udMj Lis rkds^ fdG^k dxuk'k;  SuCk eyk: LIlrj[k'igkA .lgA vka[k' igkA @ukSxxlsg"th*ligkA ts Lmk[H igkijR BlR rj$sx @CIcj~j[kA;  BlR scOaUfukA flukA KxxiR @dulH ts rkdA -Mksdl%k tS'lmk e|j~jR t'lH rj$xksm @l[&[k @CIlcA ds%^kA;  ts rkdA a{pkikA ts vkamk hZkikA @dk'k; a^luj 11: 2830

SuCk TYedlgA ilz\p^A svu+kilR dlgnA LiR fs' ulnk egjCkll.jS,dA rak[k rHdk'fk;  LiR TO Shld^jH rj'kA Seldk'fjrkakRe\\ BlR ts egjCk llijsr Luv+k wr$sx L.jS,dA svu+kA t'k ilz\p ^A svujgk'k; 

ehS~lqkA egjg] uksm Lrk.i^jH i'SC,ikA egjCk alu elfdxjH rm[kilR vjhG[k dqjulsf Seldk'k;  pjic$& dqjukASflykA f$xksm equele$& iJ%kA Ligksm wJijf$xjSh[k dm'kigk'fk LiG dlnk'k;  YdSan cl^lsrukA Lis SClPrdsxukA tfjG[kilR dqjulsf LiG egjeoG`alukA ele^jH iJqk'k;  LiG iJ%kA equeleiqjujSh[k fjgjsuSelikdukA akRejhS^ fjhkA LPjdA SalCalu Qgk wJijfA ruj[kdukA svu+k'k;  t'lH TO Li rak[k iglfjgj[kilR Qgk iqjuk%\ rksm .lg$sxudMj rksm rkd$sx fdG[kilR Cdfj ukxx egjCkll.jS,dA sspiA rak[k rHdksa'\ Sipek cd^jH eyjgj[k'k;  LS~l; Yei{^jd& 1lA LUluA 8lA ildU^jH SuCk t'lH egjCklli\ rj$xksmSaH igkSNl& rj$& Cdfjh.jv+j}k sugkCShajhkA su<opUujH th*lm^kA CagUujhkA .oajuksm LMS^lxikA ts cl]jd& @dkA t'k eyk;

1; egjCkll.jS,dA ijCkalu Qgk wjijfA ruj[kilR Cdfj rHdk'k;

LSf egjCkll.jS,dA h.j[kSNl& rj$&[k sspi^j s iqjdxjH rm[kilrkA LYedlgA ijCkalu Qgk wJijfA ruj[kilrkA d{e h.j[k'k;

rj$& eijYfalu Qgk wJijfA ruj[kilrlYz<j[k'ksijH ses#sdlckrlxjH edgs~}" T'kA Svlpj[k'iGs[h*lA h.jv+ksdl%jgj[k' egjCkllijs L.j,dA YelejS[ %juf\ @iCUaln\;  SulSiH YeilvdR TYedlgA Yeivj v+jgj[k'k: LfjsSC,Sal" BlR cdh w/^jRSahkA ts @lijsr edgkA rj$xksm ekYflgkA ekYfjalgkA Yeivj[kA" rj$xksm i{lG cIe$sx dlnkA" rj$xksm uOir[lG pGCr$sx pGCj[kA;  plclgksmSahkA plcjal gksmSahkA dosm BlR @ rlxkdxjH ts @lijsr edgkA;  SulSiH 2:28"29

SuCkijsSaH dxxcl]jd& dkMA vka^js[l%jgk' SixujH" SuCkijsr ao'kYeliCUA fxxj~y esYflc\" SuCkijs YdoCJdgn^jrkSC,A fs equSwlhjulu aJR ejmj^A iJ%kalgA.jv+ esYflc\ egjCkll.jS,dA Yelej v+SC,A ixsg CdfjSulmkA LPjdlgS^lmkAdosm ckijSC,A Lyjuj[kilR fkm$j;  SuCkYdjckijhkxx  Lis ijCIlcA dlgnA ehYeliCUA LiR dlglYz<^jhsmu\[s~}k" ix sguPjdA KeYpij[s~}k;  t'lH Lis ijCIlcs^ ejmj v+kdkhk[kilR Q'jrkA dqjjh*;  t#ksdl%\_ dlgnA LiR th*l dfdsxukA c<j[kilR f[Cdfj akdxjH rj'kA Yelejv+jgk'k;  LiclrA Lisr YdoCj[k' SixujH LiR @iCUs~}frkcgjv+\ Lisr fhdJqluj YdoCjv+k;

LSf" ijCkalSulgk wJijfA rujS[%fjrkA cIG^jH SelujSv+Sg%jufjrkA egjCkllijs L.jS,dA rak[k ixsg @iCUaln\;

2; egjCkll.jS,dA ckijSC,A YecAzj[kilR Cdfj rHdk'k;

SuCkYdjckijsr sspiA egjCkllijrlH L.jS,dA svuk t'k Sipekcd^jH iluj[k'k;  rcylurlu SuCkijsr sspiA egjCkllijrlhkA CdfjulhkA L.jS,dA svufkA sspiA LiSrlmkdosm Tgk'fksdk%k LiR rsvukA ejClv\ >lPjv+isgsuls[ukA scODUal[jukAsdl%k cXgjv+fk alu ijigA fS' rj$& Lyjuk'kiSh*l; LS~l; Yei{^j d& 10:38

SuCk egjCkll.jS,dA YelejS[%f\ sspiekYfrlujgk 'j}kdomj @iCUalujgks'jH rak[\ egjCklli\ tYfu PjdA @iCUaln\_  rak[k rsvu+kilrkA" ejClvjs Yei{ ^jdsx tfjG[kilrkA CdfjSinsajH egjCkl l.jS, dA YelejSv+ fJgk;   rksm wJijf$xjhkxx LckD$&" LdlgCdfjd& Tisu fdGS[%fjrk egjCkll.j S,dA rak[\ @fUliCUaln\;

TfkisgukA rj$& sspi^js TO LkfCdfjsu Yelej v+j}jsh*jH" rj$xksm rkd$sx fdG[kilrkA rj$sx Qgk LrkYz<Jfrl[kilrkA dqjikxx egjCkllijs LfJi Cdfjsu Yelej[kilR Tfkfs'ulnk cauA;  egjCkl l.jS,dA Yelej[k'fjhkA LPjdA a<fIdgalu Qgrk.iA Sisyujh*;


egjlr^js ivrA

ijSrlp\ sd; stc[\

rlA seOshlc\ LS~lchs ijCIcf" ele^js @gA.A"  lr^jsivrA t'J ij,u$sx[yjv+\ dqj h[$xjH ilujv+k;

egjCkllijs ig$& seOshlc\ LS~lchR d%kej mjv+flSnl_ t' ij,us^[kyjv+k vj#j[k'fjr\ lr^js ivrA t' igs^[kyjv+k PUlrjv+k @gA.jv+k;

sspi^jH rj'kA frj[k h.jv+ lr^jR Yedlgaln\ seOshlc\ LS~lchR cdhikA tqkfjuf\ t'k rlAd%k;  LfkalYfah* seOshlcjs tqk^kdsx[kyjv+k esYflckA cl]Jdgjv+jgk'k t'kA rlAd%k;  iJ%kA lr^js iv rA egjCkllijs igalsn'kA Lf\ sspiJdfIA rjy flsn'kA rlA vGv+svuk;  ekcd$& e|jv+kh.j[k' clPlgnalu lrs^ TO egjCkllijs igalu lr^js ivrS^lmk flgfaUs~mk^k'fk Cgjush*'k eh Kpl<gn$& iqjuluj rlA arjhl[j;  TS~l& rlA egjlr^j ivrA t' igs^[kyjv+k vj#j[kilR Seilikduln\;

Qgk dkqYeC^jr\ f[flu Qgk egj<lgA ds%^k'fj sruln\ egjlrA t'k eyuk'f\;  asMlgk ijP^jH eylH" rlA SCDgjv+kiv+jgj[k' Lyjijsr Si%cau^\ Si%ijP^jH Si%juh^k KeSulzj[k'flnk egjlrA;  egjlrakxx QgkiR dlgU$sx aMkxxigjhkA LPjdA r'luj arjhl[k'k; 

uS<lil.dfj lr^js @gA.ikA egjCksr[kyjv+kxx egjlrA ijSidikA @dk'k;  cp{CUildU$& 9:10 LSf" uS<lil.dfj lr^js @gA.aldk'k t'\ SipekcdA eyuk'k;  rlA vjhiUdfjdsx[kyjv+\ eyukSNl& LiG ixsg lrjdxln\" dAeUo}G" sa/j[H" tRwjrjuyjAz\ T$sr -fk ij.lz^jHs~} YeC$sxukA egj<gj[kilR LiG[k clPj[kA t'k ekdq\^lyk%\;  t'lH TYedlgak xx Qgkirk sspi.uA Tsh*jH SipekcdA eyuk'k LiR lrjuh* t'\ 

sspiA Th* t'k ao?R fs<{pu^jH eyuk'k LIG i,xlgluj Sf YeiG^j[k'k r svu+k'iR @gkajh*;  cJG^r$& 14: 1

t'lH sspi.uA lr^js @gA.A alYfaldk'k; egj lr^js ivrAt'f\ egjCkllijs ig$xjH Q'ldk'k;  TO igA Yelej[k'iG[k ark,Us acj,\[ ^jrk arjhl[kilR dqjul^ Qgk sspiJdalu lrA K%lujgj[kA; rak[k vjh Kpl<gn$& Srl[lA

eky~lmkekcdA 13"14 LUlu$& iluj[kdulsnjH SalC -dSpCA 2;5 Sdlmj wr$sx iqjrm^j CYfk[xksm ssdu+jHrj'kA Lisg ijmkij[k'fluj rlA dlnk'k;  QSgl vkimkd& siu\[k'fjrkakRekA LiR sspiS^lmk @Shl vr Svlpjv+gk'k; tS~l& t#k svu+nsa'\  @ @Shlv rd& LiR eoG`alukA rjySiMkdukA svujgk'k;  sspiA LiSrlm\ ujYclSuH a[sx svmHiqjuluj do}js[l%k SeldkilR dHejv+k;  Qgk Syl/\aS~l SclEM\siuG alS~l tmk^k rj$& SelSd%ju elf d%kejmj[kdul snjH fJGv+ulukA rj$& svmH iqjuluj Selikdujh*;  rj$& eyukA svmhjs aSU Qgk elf SelhkATh*;  g%gS[lmj wr$sxukA do}j TO dmHdm[k'f\ tYf a% ^gikA LcA.lijfikalu dlgUaln\" t'\;  t'lH sspiA SalCSulm\ rJ svmHiqjuluj SelSdnA t'k dHejv+k;

rj$& fjgjk ajz\Splhj'kA aSU >lHscSElrk caJe^kxx ej<<JSgl^j'gjsd elxuA TyS$nsa'k ujYclSuH a[Sxlmk eyd Lfjs caJe^k cakYp^j' gjsd rj$& elxuA TyS$nA;  eky~lmk 14:2

t'lH LiG SpC^k Kqhk'k agk.oajujH dkmk$jujgj [k'k t'k EySilR ujYclSuHa[sx[kyjv+k eyukA;  eky~lmk 14:3 EySilR Lisg ejRfkmgkilR f[i`A BlR Lis <{puA d|jral[kA;  BlR uS<liuldk'k t'k ajYcujaUG LyjSu%fjrk EySilrjhkA Lis cdh sscrU$xjhkA BlR ts'^S' a<fIs~mk^kA;  eky~lmk 14: 4 LiG L$sr svuk; 

cakYp^jrgjsd elxuajy$kilrkxx @alYfah*" EySilR Lisg ejRfkmgksa' ijigikA sspiA LiG[k rHdk'k;  ixsg ijegJfikA .Jfjukxil[k'fkalu g%k dlgU$&

1; g]s~}k SeldkilR iqjujh*l^" cakYp^j'gjsd elxuA TyS$nA; 

2; CYfk Lisg ejRfkmG'k igk'k;

TYedlgA g]s~mkilR Qgk iqjukajh*l^ h^k t#jrk elxuA TyS$nA_  TO SvlpU^js K^gA rlA d%kejmj [lA;  LH~Adqj\ EySil'kA Lis @xkdxkA Ligksm Srsg igk'fkd%k ujYclSuH a[& pu.Jfgluj rjhijxj [k'k;  LS~l& uS<li SalCSulmk Lgkxjsvufk: rJ tS'lmk rjhijxj[k'fk t#\_  akRSel}k SeldkilR ujYcl SuH a[Sxlmk eyd;  eky~lmk 14:15

akRejH cakYpA rjyk rjH[k' Qgk h^k rj'kA akR Sel}k SeldkilR eylH tijsmS~ldkilrln\_ t' SvlpUA Tijsm Kugk'k;  dlgnA Qgk d~hjs c<luaj h*lsf dmH dm[kilR dqjukdujh* t'ln\ ClYcA eyuk 'f\;  @dulH SalC sspi^js dH~rYedlgA svuk Sil_  rak[k Srl[lA;  imj tmk^k rjs ssd dmhjR SaH rJ}j Lfjsr ij.lzj[ ujYclSuH a[& dmhjs rmksi Kn$ju rjh^kdomj dm'kSeldkA;  eky~lm\14: 16 Qgk imj tmk^\ dmhjRSaH rJ}julH Lfjsr g%luj ejxG [kilR dqjukd LclUsa'k alrk,jdalu lrA eyuk 'k;  t'lH SalC dmhjRSaH ssdrJ}j" Tfl" svmH g%l uj ejxG'k LiG[k iqj Qgk[js[lmk^k;

t'lH iJ%ksalgk YeCA ajYcujaUgksm sscrUikA TO elfiqjuluj Lisg ejRfkmG'k ejmj[kdujSh*_   t'lH sspiA SalCSulmk: iJ%kA dmhjRSaH ssdrJ}kd t'k dHejv+k;  LiR LYedlgA svuk;  ajYcujaUG Lisg ejRfkmgkilR  YCajv+ksijhkA sixxA am$ji'k Lisg ak[j[xk;

tYf LfjCudgalu Qgk sspis^uln\ rlA Scij[k'f\_  ajYcujaUgjHrj'kA SalsCu\[kA ujYclSuH a[&[kA g] s~mkilR dqjul^ Qgk jfjijSC,A;  t'lH LiG[k CYfkijsSaH ijwuA h.jv+k;  dlgnA LiG[k sspi^js e[Hrj'kakxx egjlrA K%lujgk'k;  ixsg @PkrjdgJ fjujhkxx al~kdSxl" SclE\M\ siuG al~kdSxl KeSulzj v+jgks'jhkA" alrk,jdalu lr^js egaliPj KeSul zjv+jgk'ksijhkA;;;;;LiG[k SflHijalYfSa h.j[kalujgk 'kxxk;  ixsg ClYcЉlG Tsf[kyjv+k e|rA rm^j;  clMjsshM\ TSawjAz\ (satelite imaging) system  KeSulzjv+\ Qgk do}A wr$& ekys~}kigk'f\ dlq\v fulyl[j;  ejs' LiG th*l ClYcrjua$sxukA KeSulzs~mk^j svmH g%luj ejgjuk'fk clUalSnl t'k d%kejmj[kilR YC ajv+k;   LSf Lfk clUalujgk'k  t'\ LiG ds%^j; t'lH ClYcJue|r^jH ej;tv+\; /j tmk[lsf fs'" @Pkrjd ClYcЉlG[kdomj svu+kilR dqjul^ QgkdlgUA svu+kilR SalsC[kdqjk;

TS~l& rak[\ 1 CakSiH 23lA LUluA 1 akfH 4 isguk xx ildU$& YCj[lA;

Lr#gA sEhjcUG sduJhuksm SrsgukA svu+k'k t 'kA LiG dx$xjH diGv+svu+k'k t'kA pliJpjrk Lyjik dj}j;  pliJp\ uS<liSulmk: BlR TO sEhjcUsg sv'k SflhjS[nSal t'k Svlpjv+k;  uS<li pliJpjSrlmk: sv'k sEhjcUsg Sflhjv+k sduJhsu g]jv+ksdl&d t'k dhjv+k;  t'lH pliJpjs @xkd& LiSrlmk: rlA Tijsm u<opujH fS' .us~}k elG[k'kiSh*l: ejs' sduJhujH sEhjcU gksm sscrU^js Srsg t$sr svh*kA t'k eyk;  pliJp\ iJ%kA uS<liSulmk Svlpjv+k;  uS<li LiSrlmk: tqkS'Mk sduJhujSh[k svh*kd BlR sEhjcUsg rjs du+jH -H~j[kA t'k Lgkxjsv+uo;  1 CakSiH 23: 14

pliJpkA Lis do}lxjdxkA ixsg d^jhlujgk'k;  sCOH glwlikA Lis sscrU$xkA Lisg LSrIl,jv+ksdl%jgj [kdulH agk.oajujhkxx zk<dxjH Qxjv+gj[kdulujgk'k;  Lmk^rjaj,A t#kcA.ij[ksa'k LiG[yjkdomlujgk'k;  LS~lqln\ sEhjcUG sduJh t' rzg^jrkSrsg ukA svu+k'kt' ijigA pliJpjrk h.j[k'f\;  Ligksm akNjH fjgsmk[kilR g%k iqjdxk%lujgk'k; 

1; sduJhrzgilcjdsx ay'kdxukd LYedlgA f$sxf s' g]jv+ksdlxxkd;

2; CYfk[&[\ tfjgluj Selglmj sduJhlilcjdsx g]j[kd;  TfjH -fkiqj fjgsmkS[nsa'\ LiG[yjkdoml ujgk'k;  @dulH LiG sspiS^lmk Svlpjv+k;  sspiA Li Sglm\Seluj sduJhsu g]jv+ksdl&d t'k dhjv+k;  LiG LYedlgA svuk ijwuA Yelej[kdukA svuk;

sCOH glwli\ pliJpjsr ejmj[kilrluj sduJhujSh[k igk 'k t'k asMlgk ilG^ i'kSvG'k;  sduJh rzgilcjdsx pliJp\ c<lujv+fkdlgnA Lir\ Lijsm ckg]jfalujgj[k ilR dqjuksa'\ rlA alrk,jdaluj vj#jSv+[lA;  t'lH pliJp\ alrk,jdlr^jH ijCIcjvj+gk'jh*;  @dulH pliJp\ sspiS^lm\ @Shlvr Svlpjv+k;  LS~l& sspiA" LSf sCOH rjs' LSrIl,jv+kigk'k;  sduJhlrjilcjd& rjs' sCOhjs du+jH -hjv+ksdlmk[kA t'k eyk; 

sduJhseOglG ts' Lis du+jH -hjv+ksdlmk[kSal_ LmjuR Sd}jgj[k'fkSelsh sCOH igkSal_  ujYclSuhj s sspialu uS<lSi" Lmjusr LyjujS[nSa t'k eyk;  LiR igkA t'k uS<li Lgkxjsvuk; 1 CakSiH 23: 11

pliJp\ ejs'ukA: sduJh seOglG ts'ukA ts @xkd sxukA sCOhjs du+jH -H~jv+ksdlmk[kSal t'k Svlpjv+k;  LiG -H~jv+ksdlmk[kA t'k uS<li Lgkxjsvuk;  1 CakSiH 23: 12

@dulH pliJpkA Lis @xkdxkA Lijsmrj'kA g]s~}k;  sspi^js egjlrA pliJpjs wJijf^jH YeiG^jv+j gk'k;  Blsrlgk lrjuln\" cIuA trj[\ th*lA ssddl gUA svu+kilR dqjuksa'\ pliJpj'k eyulalujgk'k;  t'lH QSgl YeliCUikA sspi^js e[Hrj'kakxx lr^j rluj LiR sspi^jSh[k fjgjjgk'k; 

LSf" Sc<jfl" egjlr^js ivrA t' igA TO Shld^jsh Qgkark,UrkA rHdkilR dqjul^ gJfjujhkxx" Qgk sspiJdalu egj<lgA rj$xksm YeC$&[k rHdkilR egUlealufln\;  TO igA rj$&[\ sspi<jfA t#lsn'\ egjeo`alukA sixjs~mk^j^gkA;  ehgkA rlA Qgk Swlhj @gA.jv+\ Lfk ijwudgaluj fkmG'k Selikdulsn jH" Lfk sspi<jfaln\ t'k eyulyk%\;  Lfjr\ trj u\s[lgk Kpl<gnA rHdkilR dqjukA;  Sulrluksm ekc dA iluj[kdulsnjH rjrSi[k SeldkilR Lirk sspi ^js Lgkx~lmk%luj;  Sulrl rjrSi[k SelSd%juf\ Lijsmukxx wr$xksm YeC$&[k Qgk sspiJdalu egj<l gAh.j[kilR @iCUalujgk'k;  t'lH Sulrl rjrSi[k Seldlsf uS<liuksm c'jPjujH rj'kA fGCJCjSh[k QlmjS~lSd%fj'k ekys~}k ulSElijSh[k sv'k" fGCJCj Sh[k d~Hd%k dohjsdlmk^k uS<liuksm c'jPjujH rj'k LiSglmkdosm fGCJCjSh[k Seluj[xilR LfjH duyj; Sulrl 1:3

Tijsm Sulrl SulSElijSh[k Seldk'k;  Lijsm fGCJCj Sh[k Seldkilrkxx d~H fu+lylujgj[k'fk LiR d%k;  Lis ssdu+jH dohjsdlmk[kilR dlCk%lujgk'k;  @ Liclrrjaj,^jhkA Lir\ @ d~hjH ulYfsvu+kilR Qgk hA h.jv+k;  th*lA ixsg .Azjuluj rm'k;  fJGv+ulukA Tf\ sspi<jfA fs'uln\t'k rlA ijvlgjSv+[lA;  t'lH Lfk sspi<jfYedlgah*lujgk'k  dkyv+k cauA Lirk ssp id{e h.jv+jgk'k; t'lH fkmG'k LiR sspic'jPjujH rj'kA QlmjS~ldulH @ sspid{e Lirk rs~}k sdlmk [lMjsr SrgjSm%ji'k;  LSf" Sc<jfl ehS~lqkA sspi d{eulH rksm wJijf^jH th*lA aAzxdgaluj rm[k'k;  @dulH sspiA fs ivrA akSDrSul egjlr^js ivrA akSDrSul rj$Sxlmk ts#jhkA cAclgj[kdulsn jH" SulrlsuS~lsh sspic'jPjujH rj'kA QlmjS~ldl fjgj[kd; 

BlR Qgk Kpl<gnAdomj rHdj Liclrj~j[lA;

TS~l& Tfl BlR @lijrlH >j[s~}irluj sugk CShajSh[k Seldk'k;  >r$xkA d$xkA trju\[luj dl^jgj[k'k t'k egjCkllik e}nA SflykA cl]UA eyuk'fh*lsf Lijsm trj[kSrgjmkilrkxxfk Q'kA BlR Lyjuk'jh*; LS~l; Yei{G^jd& 20: 22"23

B$& Lijsm ixsgpjicA elG^jgj[kSNl& Lz>lc\ t' Qgk YeilvdR u<opujH rj'k i'k;  LiR B$xksm Lmk[H i'k seOshlcjs Lg[v+ tmk^k fs ssddl hkdsx sd}j: TO Lg[v+uksm Kmasr su<oplG sugk CShajH T$sr sd}j wlfjdxksm du+jH -Hej[kA t'k egjCkllik eyuk'k t'k eyk; LS~l; YeiG^j d& 21:10:11

sugkCShajH frju\[luj d$& dl^jgj[k'k t'k seO shlc\ LS~lchR Lyjk;  egjCkllik fS' TO[l gUA ehG akSDr ehYeliCUA Lirk sixjs~mk^jujgk'k;  @dulH seOshlSc" rJ @iCU^jrk YecAzjv+kdqjk;  TrjujS~l& YecAzsals[ rjyk^j ijYCajv+ksdlxxkd t'\ alrk,jdalulrA rjG>j[k'k;  t'lH SylalclYalwU ^jsh K'fLPjdlgjdxksm akRelsd rJ dG^lijsr cl]JdgjS[nA t' sspiivrA seOshlcjrk h.jv+jgk'k;

LS~l; YeiG^jd& 21lA LUluA13lA ildU^jH seO shlc\ LS~lchR TYedlgA eyuk'k;  rj$& dgk ts <{puA T$sr fdG[k'fk t#k_  dG^lilu SuCkijs rla^jrkSi%j >j[s~mkilR alYfah* sugk CShajH agj~lrkABlR Qgk$jujgj[k'k;  t'k K^gA ey k;  fs'[kyjv+kxx sspi<jfA t#lsn'k Lirk eoG` rjuA Th*lujgk'k;  t'lH sspiA fS'lm\ @lej[k' sfls[ukA svSu+nsa'\ LiR r'luj Lyjjgk'k;  LYe dlgA seOshlc\" sEhjd\c\" selGsdUlc\sEc\sflc\" LYzj~lik t'J glwl[lgksm akRelsd SuCkijsr cl]J dgjv+k;  TS~l& LiR Sylal clYalwU^js egaLPjdlgj ulu ssdcgksm Lmk[Sh[k Selikduln\;  L$sr d~hjH ulYffkmgkSNl& seOshlc\ rlijdSrlm\" TO ulYf rak[\ @eS^yjufldulH ulYf rjyk^kd t'k @iCU s~}k;  t'lH LiG svijs[l%jh*;  ulYflSixujH sdlmk lMmjv+k jfjixsg SalCaluS~l& Qgk sspipofR seO shlcjrk YefU]s~}k LiSrlm\: rJ ssdcgksm akNlsd dG^lilu SuCkijsr cl]JdgjS[%jujgj[kdulH rJuk& ~sm th*ligkA g]s~}k t'k eyk;

t#l" sspi^js egjlrA @gUwrdaSh*_  Lf\ alrk,jdlr^jH rj'kA ixsg iUfUcaln\;  sspiA seOshlcjr\ SylajHSeluj fs' cl]Jdgj[kilR Qgk iqjsulgk[js[mk^k;

ts YeJu cS<lpgl" cS<lpgj" sspi^js KSCA rj$ xksm wJijf^jH rjySiMs~Smnsa'k rj$& @Yz<j[k'k sijH" rj$&[k egjlr^js ivrA t' TO igA fjsdv+kA @iCUaln\;  Lf\ rj$xksm wJijfgJfjsu egjeoG `alukA alMkA;  sspiA rj$sx LrkYz<j[kalylds}


LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_ g%lA .lzA

s,Gxj stc[\

rJSul dG^lSi" dgknukA d{eukA rjy sspialdk'k pJGZ]aukA a<lpuukA ijCIcfukakxxiR fS'; cJG^r$& 86:15

c<j,\nkf dlnjv+isg rlA.lzUillG t'k ekdq\^k'k;  Sul>js c<j,\nkf rj$& Sd}kA dG^lik igk^ju LiclrA d%kajgj[k'k dG^lik a<ldgknukA arhjik akxxirSh*l; ulS[l>\ 5:11

Kh^jekcdA akfH sixj~lmk ekcdA isg sspiA dgkn ukxxirldk'k t'\ Sipekcd^jH tqkfjujgj[k'k;  LSf LiR dgknrjyirldk'k;  LiR rksm dgv+jhjs C>\pA Sd&[k'" rksm d`krJG dlnk'" rksm d`krJgj sr fkmu\[kilR @Yz<j[k' sspialdk'k;  rak[\ Kh^j ekcd^jhkxx Qgk cA.is^[kyjv+k PUlrj[lA;

Kh^j ekcdA16lA LUlu^jH LY><lajs .lg{ulu clyluj a[sx Yecij[k'jh* t'k rlA iluj[k'k;  iG, $& dm'kSeluj" t'j}kA Li&[k dkk$& Th*lujgk'k; 

Tfk Li&[k pk:DA rHdj;  QmkijH Li&s[lgk @Shlvr Sfl'j;  fs .G^lijSrlm\ Li& Lsf[kyjv+k cAclgj[k 'k;  clyluj LY>lajSrlmk: BlR Yecij[lfjgj~lR u S<li ts zG.A Lmv+jgj[k'kiSh*l;  ts plcjuksm Lmk[H sv'lhkA;  eS]  LixlH trj[k a[& h.j[kA t'k eyk;  LY>lA clylujuksm il[k Lrkcgjv+k;  LY>lA dlrlR SpC^k elG^k e^k cAigA dqjS~l &LY>lajs .lg{ulu clyluj ajYcujaUplcjulu <lzl yjsr fs .G^lilu LY>lajrk .lg{uluj sdlmk^k;   Kh^j 16:2"3

<lzlG ujC\alSuhjsr Yecijv+k;  LSflsm YeC$xkA @gA .jv+k;  <lzlyjsrukA ujC\alSuhjsrukA LY><lA eky^l[j [xk;  LY><lA Lfjdlh^k tqkS'Mk L~ikA Qgk fkgk ^j sixxikA tmk^k <lzlyjs SflxjH siv+k" dk}jSuukA sdlmk^k Lisx Luv+k Li& ekys~}kSeluj S>GSC>l agk.oajujH Kq'krm'k; Kh^j 21:14

LSf" Qgkark,Us dlgknUA TYfsuls[fs';  LY><lA <lzlyjr\ fl$kilR Qgk ukA domj Qgk[js[lmk^jh* rj,\ YeulcA fs iJ}jHrj'kA eky^l[j[xk;  Qgk sspi. dfrlujgk'j}kA TYedlgA svu+kilR LY><lajrk t$sr dqjkt'\ BlR tS~lqkA vj#j[lyk%\;  t'lH ark,Us Sc<ikA dgknukA TYfsuls[Su Kxxk;  Lf\ rCIgaln\; t'lH sspi^js dlgknUA QgkrlxkA fJG'kSelikd ujh*;  (ijhle$& 3:22) <lzlyjs .G^li\ Lisx KSe ]jv+k tjhkA sspiA Lisx KSe]jv+jgk'jh*;  t'lH sspiA Qgkark,Ur\ frj[jakxxsfls[ukA svu+kilR L PjdlgSal LrkilpSal sdlmk^jgj[k'k LiR fs .lgU su KSe]j[kdulsnjH sspiA Lisx -sfjhkA ijP ^jH c<luj[kA; t'h* TfjsuGA;  fkgk^jujH si xxA fJG'kSeluj flrkA fsadrkA wJijf^js Liclr Z}^jH t^jujgj[k'k t'k <lzlG .u'S~l& Li&    

Kys[ dgk;  fkgk^jujsh sixxA svhiluSC,A Li& dk}jsu Qgk dkykl}jR fnhjH T}k;  Li& Seluj Lfjs' fjsg Qgk LNjRelmk pog^kTgk'k: dk}juksm agnA trj[k dlSn% t'k eyk tfjsg Tgk'k Kys[ dgk; Kh^j 21: 15"16

YejuSc<jfl" Ts'lgkes] rj$xksm jfjukA TYedlgak xxflujgj[lA;  rj$& rj$xksm wJijf^js LiclrZ} ^jH t^jujgj[lA;  rj$xksm cNs^h*lA rCjv+kSelujgj [l;  rj$xksm @Cdd& th*lA fdG'kSelujgj[lA;  rj$ xksm .G^lSil" Lsh*jH .lgUSul rj$sx KSe]jv+k iJ}j H rj'kA eky^l[jujgj[lA;  t'lH rksm dgv+jH Sd& [k' Qgk sspiA rak[k%\;   Lis Seg\ SuCk t'ln\; Lis Seg\ -Shl<jA t'ln\;  Lis Seg\ cGi+Cdf rlu uS<lil t'ldk'k; 

ixsg p:DS^lmkA SiprSulmkAdosm <lzlG dgS~l&" Lixksm d`krJG d%k Lisx @CIcj~jv+k;  sspiA >lh s rjhijxjSd}k sspi^js pofR @dlC^krj'k <lzl yjsr ijxjv+k LiSxlmk: <lzlSg" rjr[k t#k_  rJ .us~Sm %l >lhR Tgj[kS'm^krj'k Lis rjhijxj sspiA Sd}jgj[k'k;  rJ sv'k >lhsr fl$j tqkS'hjv+ksdlxxkd BlR Lisr Qgk ihju wlfjul[kA t'gkxjsvuk;  sspiA Lixksm d`kfky'k Li& Qgk rJgkyikd%k sv'k fkgk^j ujH sixxA rjsyv+k >lhsr dkmj~jv+k; Kh^j 21: 1719

LSf" T'k rksm d`krJGd%k Lfjrkaykemj rHdkilR <lzlyjs sspiA afjuluirln\;  LiR T'shukA T 'kA ts''kA alyl^irln\;  rj$xksm YeC$& tYf ihk flujgk'lhkA LfjHrj'kA ijmkij[kilR sspi^jrk dqjukA;  rj$xksm jfj tYfuPjdA rjGwJialujgk'lhkA Qgk ekfju wJiR rj$&[k rHdkilR sspi^jrk dqjukA;  LSf" Li R dgknukxx sspialdk'k;  SuCkYdjck TO .oajujhlujgk 'S~l& SglzjdsxukA ds~mk'isgukA d%\ arhjk Ligksm YeC$sx egj<gjv+k;

t'lH Lxxl dgknrjyirh* t'k rlA dlnk'k;  .G^lijrk fs .lgUsu Lmj[kilrkxx LPjdlgaks%'k Dkyl rjH eyjgj[k'k; 

ekgk,lG YcJdxksm cAg]dgkA egjelhdgkA @dk'k;  dlgnA sspiA LiG[\ YcJdsx[l& LPjdaluj Q'\ (Cdfj) rHdjujgj[k'k" LiG frj[kxxfjHrj'ksamk^\ YcJd sx c<luj[k'k;  @dulH .dfjukxx Ycjd& sspi^jsr 'Selsh ekgk,rk dJq\s~}jgjS[nA ekgk,R iJ}jH Th*l ^cau^\ LxxlijH @YCujv+\ f$sxfS' dxajh*lsf dl^ksdlSxxnA;  t'lH pkGrm~jrlH .lgU fS'lmk Lij CIcf ekhG^k'k t'k .us~mk'ksijH"(@pUaluj) .G^li\fs .lgUu\[k >kjukeSpCj[nA( Lmk^fluj)  LiSxlmkdomj djm[ ejmgkf\" (Qmkijhluj Lisx LmjS[nA; (hZkilujalYfA) Li& iJ%kA Lrkcgnakxxixluj alyjsu jH Li&s[fjgluj (Cj]lrmemjd& ) tmk[gkf\;  dlg nA Lxxl(th*liG[kA Sahluirln\) egalPjdlgjukA SYC rkA fS'; Sura 4: 34

LfkalYfah*" Qgk ekgk,r\ rlhk .lg{alGisg @dlsa'kA (vjh ekcd$xjH QRef\ t'kA vjhfjH t`aMSflfjH t'kA SgDs~mk^jujgj[k'k;)   LmjaYcJdxjH tYfSeSglmk SinsajhkA Lir\ CgJgjd>A ekhG^lsa'kA DkylR eyuk'k;  (Dk; 4: 3) tjH~js' Qgk YcJ[\ t#\ YefjEh alnkxxf\_  Tfk ilujv+k Srl[kd;  T>jR L>+lcjrlH tqkfs~}f\:

YeilvdR eyk: rgdljuksm Qgk pGCrA trj[k h.jv+k;  Lijsmukxx .ogje]ASegkA f$xksm .G^lijSrlm\ LijCIcf ekhG^ju YcJd& @ujgk'k;   LiG Lxxl ujH ijCIcjv+jgk'kSil ( Lsh*jH LiG LxxlSulm\ Lij CIcglujgk'kSil;_  t' SvlpUak'uj[s~}k;  LiR ayk emj eyk:  LiG f$xksm .G^lijSrlm\" LirlH h.jv+ th*l rdsxukA ay'\ LijCIcf ekhG^jujgj[k'k;  .lgUulu QgkiSxlm\ rj$&( .G^li\) tS~lqkA Sc<alujgj [k'ksijH" Li& rj$xjH ( Li&[k Tajh*l^) -Sfl Q'\ ds%^k'k;  Li& eyukA" BlR rj$xjH rj'kA Qgk rukA Yelejv+j}jh* t'\;

ekgk,rlH Lmju\[s~mk'" fSfkalYfalu ekgk,R aMSr dA YcJdSxlmk >A ekhG^k'fkd%\ fl$lrlil^ Sip rujH dqjuk' YcJd& LiglSnl LijCIcG_  LiG rgldljujH Seldk'kiSYf  LSfcauA tYf.lgUalsgukA LmjaYcJdsxukA siv+jgk'lhkA Cgj" fs .lgUalSglmk tYf Ydogaluj rm'lhkA Cgj" ekgk,lG cIG^jH SeldkaSYf;  eh sasw\ S>lG/kdxjhkA ekgk,lglH eJ?rA Lrk.ij [k' LSrdA akc*JA YcJdxksm d`krJG rjy Lrk.iA Bl R ilujv+j}k%\;  fs .lgUsu Lmjv+\ Lrkcgnakxxigl[j si[kilrkA" Q'jhPjdA .lgUalsg siv+ksdlxxkilrkA f&[\ LrkilpikA LPjdlgikA Lxxl rHdjuj}ks%'\ LiG f$ sx^S' rJfjdgjv+ksdlxxk'k;

TfjHrj'kA Sipekcd^jsh sspi^jH rj'kA Lxxl fj sdv+kA iUfUcrlsn'kA;  YcJekgk,iUfUlcajh*lsf th*l ark,UsgukA QgkSelsh dgkfk' dlgknUilrlu sspi^j s zknijSC,$sx Lxxl uksm zknijSC,$Sxlm\ flgfaUs~mk^kilR dqjukdujsh*'kA rlA arjhl[k'k;  rksm sspi^js d`jH th*ligkA Q'kfs'uln\;  LiR akDe]ajh*l^irldk'k;

LS~l& eSYflc\ ilujfky'k eykfkm$jufk: sspi ^jrk akDe]ajh* t'kA -fk wlfjujhkA Lisr .us~}k rJfj YeiG^j[k'isr LiR  LAzJdgj[k'k t'kA BlR TS~l& uFlGaluj Yz<j[k'k; LS~l; YeiUG^jd& 10: 34"35; 


StandingIn The Gap - Keilc YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30;  LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe ]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDT ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMT - March 14, 2001
6-30-7-30AM  IST  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http://www.insearchofpeace.org/prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG `licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


Link our page

     

Email


 This page is designed & maintained by Jasmine Computers all graphics & Cross Character & scripts are Copyrighted 1999  by Jasmine Computers and may NOT be copied or altered in any way. All Rights Reserved.

View Guest Book Sign Guest Book

  [ Magazine Rack-1] [ Magazine Rack-2][ Magazine Rack-3][ Magazine Rack-4]
[Magazine Rack-5][Magazine Rack-6][Magazine Rack-7][Magazine Rack-8][Magazine Rack-9][Magazine Rack-10][Magazine Rack-11][Magazine Rack-12][Magazine Rack-13][Magazine Rack-14][Magazine Rack-15][Magazine Rack-16][Magazine Rack-17] [ What readers say] [Subscribe ] [Prayer Request ]

Malayalam Rack 1 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 6 | Malayalam Rack 7 | Malayalam Rack 12 |

Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc.