Subscribe for Free Ezine
Enter your Email:
Search the web using keywords


Bookmark and Share

Text Size:   A | A | A | A

Death is reality, Remember your creator when you are young

ilhUA 4h[A;32          sEY>kigj22" 2001

If you can not see in Malayalam Download Malayalam Font

After font installation if you still can not see in Malayalam upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape. If you still have problem please contact webmaster@jasminecorp.net

Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
ele^js @gA.A Tf\ seOshlc\ LS~lchs cIuiUlDUlr alSnl_
vjh Yefjdgn$&

dpA>gj ckijSC, dSv+gj
c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA

ijCIlc^lH clylukA ilz\p^A svuisr ijCIcR t'k t`kd ulH YeluA dqjj}kA ekSYflhlpr^jrk Cdfj Yelejv+k; tY>luG 11:11

Lfksdl%k Qgkirk" aUfYelualuirk fS'" segk~^jH @dlC^jsh r]Yf$& SelshukA dmH~kys^ t`j[oml^ anH SelshukA c#fj wrjv+k tY>luG;11:12

rjr[k Qgk dkk h.j[kA t'k sspi^jH rj'kA ilz\p^A h.jv+ ixsg iulu Qgk YcJsu[kyjv+k rlA Sahkgjv+jgj[k' ivr$xjH iluj[k'k;  Lixksm zG.elYfA rjGJialujgk'k;  Qgk dkjsr zG.A Pgj[kilrkxx ulsflgk clUfukajh*lujk'k;  clylu\[kA Lixksm .G^li\ LY><lajrkA Qgk dkjsr[kyjv+kxx tl cIe$xkA ixsg akRek fs' rs~}jgk'k; rJ Qgk dkjsr Yecij[kA t'k sspiA LgkxjsvuS~l& @ pNfjd& vjgjv+k;  t#k sdl%\_  dlgnA LiG[k @ il[kd& ijCIcj[kilR dqjukalujgk'j};  LS~l& LY><lA dij`kiJnkvjgjv+k: roykiukxxirk adR wrj[kSal_ sfl`oykiukxx clyl Yecij[kSal_ t'k fs <Upu^jH eyk;  Kh^j 17: 17

YeJu Sc<jfl" fl& QgkeS] T'\ TYedlgakxx Qgk Liujhosm dm'k Selikdulujgj[lA;  arjrkxxjH co]jv+jgk' cIe$sx sulA eksfv+kaomj rjglCujH dqjukdulujgj[lA;  ts cIe$& Trj Qgju\[hkA cl]lf\dgj[s~mkduj} TO wJijfdlhA akqkiR BlrJ pk:DikA SiprukA Lrk.ijS[%fkfs' t'k rj$& dgkfk'k %lilA;  t'lH SipekcdA cGi+Cdfrlu Qgk sspis^[kyjv+k Yeclij[k'k;  Lirk LclUalufk Q'kA fs'uj;  clyluksm rjGJialujgk' zG.elYf^jrk wJiR rHdju @ sspiA rj$xksm cIe$&[kA wJiR rHdkilR f[i`A Cdfjukxxirldk'k;  clyluksmukA LY><lajsukA cIe$sx ulFlGUal[jfJG^ sspi^jrk rj$xksm wJijf^jhkA LYedlgA svu+kilR dqjukA;  LiR T'shukA T'kA ts''kA alyl^irldk'k;

ui+r^jH fs' fs .G^lijsr rs~} go^\ t' ijPiu\[k .lijsu[kyjv+kxx tl YefUlCdxkA rs~}k;  ujYclSuH wr$xksm  @vlgarkcgjv+k .G^li\ agjv+kSelulH Qgk YcJu\[k fs .G^lijs wxu cS<lpgsr ijil<A svuksdlxxkilR  Lrkilpak%lujgk'k;  t'lH go^js .G^lijrk Txu cS<lpglG K%lujgk'j;  L$sr fs tlijP cIe$xkA fdG[s~}\" SCl.ralu Qgk .lijsu[kyjv+k Trj Qgj[hkA vj#j[kilR SelhkA dqjul^ Qgk jfjijSC,^jH Lds~}kSelu ijPi @ujgk'k go^\;  t'lH sspiA tYf LfjCudgaluj go^jrk iJ%kA Qgk ijil<A -Gs~mk^j;  Lixksm .lijwJijfA -MikA LrkYz<Yepal[jfJG^k t'\ Sipekcd ^jH rlA iluj[k'k; 

-flrkA ao'kiG,$&[k akRek BlR Qgk clPlgn egjSClPru\[luj S/ld\myksm Lmk[H Seluj;  ts d`kdsx egjSClPjv+SC,A ts syMjrl(Retina) ujH @ujg[n[jrk svyju sixxekxxjd& Ks%'kA LidlgnA dlhYdSan ts dl  Cdfj egjeoGnalukA rCjv+kSeldkA t'kA S/ld\mG eyk;  Tfk Sd}S~l& trj[k ih*l^ .ualuj;  LSf Qgk S/ld\mG rHdk' Lrkdohah*l^ Qgk Yeclir rksm th*l cIe$sxukA fdG^kdxuk'k;  t'lH rksm sspiA rjGJirh*;  rksm th*l Yefjdohcl<vgU $xjH rj'kA LiR rs ijmkij[kA;  sspi^jrk SclYfA  TS~l& ao'kiG,A dqjk ulsflgkijP vjdjukA tmk[lsf fs' ts d`kd&[k  rh*dl Cdfjuk%\;  ilc\fi^jH ts d`kdsx vjdjf\cjv+k ckDs~mk^kilR dqjukdujsh*'kA ey\ th*l S/ld\mGalgkA ts' ssdsimjjgk'k;

T'k rj$xkA Qgk eS] rj$xksm YeC$&[k Qgk egj<lgA ds%^kilR dqjul^" @glhkA c<luj[s~mkilR dqjul^ Qgk Li ujH dqjukdulujgj[lA;  rj$xksm th*l cIe$xkA <Upu^js  @q^jH dkqjv+kaomjuj}\" Qgk @CuM" dk^qj wJijfA ruj[kdulujgj[lA;  t'lH clyluksmukA" LY><lajsukA go^jsukA agjv+kSelu cIe$&[k ekfkwJiR rHdju  sspi^jrk rj$xksm wJijf^jhkA LYedlgA svu+kilR dqjukA; SuCkijsr Srl[kd LiR rj$sx c<luj[kA;  rj$xksm @Yz<$sx rjySiMkA; 


ele^js @gA.A Tf\ seOshlc\ LS~lchs cIuiUlDUlr alSnl_

ijSrlp\ stc[\

seOshlc\ LS~lchsr[kyjv+kA LS<A tqkfju ekfju rjua.lz

^kxx  ShDr$sx[kyjv+kA wr$&[k eh sfMjPlgnd& Kxxfluj BlR dlnk'k;  t'lH TO  YeCA ekfjuf;  Q'lA roMl%jH fs' TYedlgakxx sfMjPlgnd& wr$&[k%lujgk'k;  Lfksdl%ln\ esYflc\ fs ShDr^jH seOshlcjsr[kyjv+\ LiR cIu^jH  rj'kah*"sspi^jH rj'kA h.jv+ lr^lH LSYf rj$&[k tqkfjujgj[k'k t'k ixsg iUdfalukA KyS~lmkAdosm Yeclijv+jgj[k'k;  L$sr  fS' rksm Yeju cS<lpgrlu seOshlckA rjr[k h.jv+ lr^jrk f[i`A rj$&[kA Tfjsr[kyjv+k   cAclgj[k' cdhShDr$xjhkA tqkfJ}k%Sh*l; 2esYflc\ 3:15  LiujH Yz<j~lR Yeulcakxxfk vjhfk%\;  Lyjijh*l^igkA LjgRalgkaluiG SC,A fjgksiqk^kdsxS~lsh LfkA f$xksm rlC^jrluj Sdl}jdxuk'k;  2esYflc\  3: 16   

seOshlcjs ShDr$sx[kyjv+k wr$&[k L.jYelu iUfUlcA K%ldkilR t#lnk dlgnA_ t#ksdl%ln\ LiG Lisu sfMlu gJfjujH iUlDUlrj[k'f\_ dlgnA rjlgaln\;  sspi^jH rj'kA frj[k h.jv+ dlgU$& alYfA tqkfjujgj[kdulH LiR fs QSgl ildU$&[kA ixsguPjdA YelPlrUakA Ky~kA rGdjujgj[k'k; 

cS<lpglSg BlR Lyjujv+ ckijSC,A alrk,ah* t'k rj$sx QlG~j[k'k; zhlfUG 1:11  Lfk BlR ark,USglmk Yelejv+j}jh* e|jv+j}kajh*" SuCkYdjckijs sixj~lmjrlH LSYf Yelejv+fk; zhlfUG 1: 12

sspirjSulzYedlgalnk seOshlc\ fs ShDrsx tqkfjufk t' cfUA ehgkA rjS,Pj[k'k;  edgA seOshlc\ fs arjH Sfl'ju vjh dlgU$& tqkfj[o}jujgj[k'k t'k LiG dgkfk'k;  dlgnA sspi^jH rj'kA raks[s#jhkA h.j[k'fk ejClvjrk Takxx dlgUah*;  sspiA rak[k rHdk'isu Si%ijP^jH arjhl[kilSrl cIJdgj[kilSrl dqjulfi`A LiR rs ehS~lqkA dkq~^jhl[k'k;

TS~l& seOshlc\ Ls~lchs ShDr$xjH selfkiluj wr$&[k L.jYelu iUfUlc$& Kxil[k' vjh ij,u$& t#lsn'k Srl[lA; 

1; eleA @plA akSDr TO Shld^jSh[k i'k @dulH rlA th*ligkA elejdxldk'k;
2; egjCkllijs  ig$&
3; g] SuCk akDl#jgA alYfA
4; ele$sx -Mkey\ dG^lilu  SuCkYdjckijH ijCIcj[kd;   

@pUaluj ele^js @gA.A tYedlgalujgk'k t'fjsr[kyjv+k rak[k vj#j[lA;  BlR eh sasw\ S>lG/kd& (Message boards)  iluj[kirjmuluj;  LfjHrj'kA @plA eleA svuk LYedlgA @plA iqjuluj eleA TO Shld^jSh[k dm'k i'k; t'k seOshlc\ Yeclijv+jgj[k'fjsr[kyjv+k wr$&[k iUfUcalu Qgk L.jYelualnkxxsf'k BlR arjhl[j;  LiG LidlCs~mk'fk ark,UgjH vjh pkGcI.li$&  K%lujgj[lA t'lH th*l ark,UgkA rh*igln\ t'ldk'k;  TO Shld^jhkxx th*ligkA elejd& @dk'k t'\ seOshlc\ Yeclijv+jgj[kdulH LiG LS<s^ siyk[k'k;  Yz<j[k'iR Th*" ssspis^ LSr,j[k'irkA Th*SylaG 3: 11 th*ligkA iqjsfMj QgkSelsh sdlxxgkfl^igluj^JG'k r svu+k 'iR Qgk^R Selhkajh*; SylaG 3:12

Ligksm sfl% fky' Ci[kqj rliksdl%k LiG vfj[k'k cG~ ij,A Ligksm LPg$&[kdJsq K%k SylaG 3: 13
Ligksm ilujH CleikA ssd~kA rjyjgj[k'k; SylaG 3: 14
th*ligkA eleA svuk sspiSfwk Th*l^iglujfJG'k;  SylaG 3:23 

t'lH seOshlc\ LS~lchR alYfalSnl TYedlgA Yeclijv+jgj[k 'f\_   Th*+ t'fldk'k aykemj;  cJG^r$& 14lA LUluA 2"3" ildU$& iluj[kd;  Lijsm cJG^r[lgR seOshlc\ Yeclijv+ LSrddlgU$& iUdfal[jujgj[k'k;  sspis^ LSrI,j[k' >kjalrkS%l t'k dlalR  uS<li cIG^jH rj'k ark,U ekYfRlsg Srl[k'k; cJ;14:2

th*ligkA iqjsfMj QgkSelsh sdlxxgkfl^igluj^JG'k r svu+k'irjh* Qgk^R Selhkajh*; cJG^r$& 14: 3

Qgkdo}A wr$sx Srl[j rj$xjH eleajh*l^iR dsh*yjus} t'k SuCk eyS~l& th*ligkA elejdxldk'k t' Sahkgj[s~} Yeclirsu  @iG^jv+k eyukdulujgk'k;  LiG LiSrlmk Svlpjv+k sdl%jgj[kSNl& LiR (SuCk ) rjijG'k:  rj$xjH eleajh*l^iR Lisx Q'lafk dh*k tyjus} t'k LiSglmk eyk; Sul<'lR 8:7

iJ%kA Sul<'lR tqkfju ckijSC,^jH QgkiR sixx^jrlhkA @lijrlhkA  iJ%kA wrj[k'jh* tjH LiR cIGglwUA dlnkd ujh* t'k SuCk iUdfal[k'k;  Tfjs LGsa#ln\_  w/^jH rj'kA wrjv+iR w/aldk'k Lirk rjfUwJiR Yelej[kilR dqjukd ujh* t'k fS'  @dulH rlA th*ligkA egjCkllijrlH iJ%kA wrjS[%fk LfUliCUaldk'k;  Lfk SuCkakDl#gA alYfSa clUal  ikdukxxk;  Lfjrk SuCk @SaR" @SaRBlR rj$Sxlmk eyuk'k: sixx^lhkA @lijrlhkA wrjv+jh* tjH sspiglwU^jH dm~lR @G[kA dqjdujh*;  w/^lH wrjv+fk w/A @dk'k;  Sul<: 3: 5"6

seOshlc\ LS~lchR sdlgj#UG[k tqkfju Q'lA ShDrA 15lA LUluA 21" 22 ildU$xjH ark,UgjH dlnk' elecI.li^jrk  Lmjlr dlgnA @plajs elealdk'k @plA eleA svufk dlgnA agnA Shld^jSh[k dm'k i'k t'k SgDs~mk^jujgj  [k'k;  ark,UR aohA agnA K%ldulH agjv+igksm ekrgklrikA ark,URaohA K%luj 1sdlgj#UG  15: 21 @plajH th*ligkA agj[k 'fkSelsh YdjckijH th*ligkA wJij[s~mkA;  1 sdlgj#UG 15: 22

rksm eoGi+ejflilu @plA eleA svufk dlgnA TO Shld^jH  wrj[k' -sflgk iUdfjukA @jdaluj agjv+irldk'k;  SuCkijrk alYfSa rak[k @Jd wJiR rHdkilR dqjukdukxxk;  sspi^js egjCkllijrlH rlA iJ%kA wrj[kSNl& rksm agjv+kSelu @lijrk ekfkwJiR h.j[k'k; equrjua.lz^jH cADUlekcdA 14lALUluA 17lA ildU^jH ele^js fhaky fhakyulukxxx >lPj~jsr[kyjv+k rlA iluj[k'k;  uS<li pJGZ]aukA a<lpuukA KxxiR" Ld{fUikA hAZrikA ]aj[k'oiR" dkM[lgsr siyksf ijmlsf ejfl[lgksm Ld{fUA ao'las^ukA rlhlas^ukA fhaky SulxA a[xksmSaH cGCj[k'iR cADUlekcdA 14:17

@plA eleA svuk t'k rlA d%k; dluJrkA eleA svuk; LYe dlgA eleA fkmG'k sdlS%ujgk'k; LiclrA Srl<uksm cau^k sspi^jrk  whYexuA K%lS[%jufluj i'k; Kh^j ecdA 8lA LUuA 21lA ildU^jH ark,Us <Upuijvlg$& svyk~^jH fs' fjuluj}kxxfldk'k; t'k sspiA Lgkxjsv+fjgj[k'fk rlA dlnk'k;  LSf th*l ark,UgkA elejdxldk'k t'k Tijsm lej v+jgj[k'k;  uS<li cOg.Uilcr an^S~l& uS<li fs

<Upu^jH Lgkxjsvufk: BlR ark,Us rjaj^A Trj .oajsu Cej[ujh*;  ark,Us aSrlrjgoenA >lhUA akfH Spl,akxxfk @dk'k; BlR svufkSelsh cdhwJijdsxukA Trj rCj~j[ujh*;  Kh^j 8: 21

ckijSC,A ts#'lH SuCkele^jH rj'kA rs g]j[kilrluj TO Shld^jSh[k i'k t'fldk'k;  ele^jH rj'kA rak[k ijmkfH rHdj rs eleijakdfgl[kilrluj SuCk i'k  TO ckijSC,A fs'uln\ seOshlc\ Ls~lchR sdlgj#UG[k tqkfju ShDrA 15lA LUluA 22lA ildU^jH  SgDs~mk^jujgj[k 'f\ @plajH th*ligkA agj[k'fkSelsh YdjckijH  th*ligkA wJij[s~mkA; 1 sdlgj#UG 15: 22

LSf" SuCk akDl#gA rak[k wJiR h.j[k'k;  TO wJiR Yelej[k 'fk ixsg ckh.aln\;  ijCIlcS^lmkdomj rj$& Qgk vkimk akS'l}\ tmk^ksiu\[ksajH" Lf\ rj$sx rjfUfI^jSh[\ iqj rm^kA;  Lisr (SuCkijsr) ssdsdl%k Lis rla^jH ijCIcj[k'  -iG[kA sspia[& @dkilR LiR LPjdlgA sdlmk^k;  Sul<;1;12  LiG gdf^jH rj'h*" w/^js T^lhh*" ekgk,s T^lhk ah*" sspi^jH rj'SYf wrjv+fkSul< 1: 13

TYedlgA LrkYz<jfalu Qgk wJijfA rj$& @Yz<j[k'kSil_  SuCkijsr Srl[kd;  rj$xksm equ wJijfs^alMj Qgkekfju wJijfA rHdkilR" rjfUwJiR rHdkilR LiR Yelerldk'k;  SuCkijSrlm\ TYedlgA YelGj[kd;  dG^lilu SuCkSi BlR elejulsn'k trj[k LyjulA;  tS'lmk ]ajv+k" @ pjiU gdf^lH ts' dqkdj CkJdgjS[nSa ts <Upu^jH i'k ilcA svu+kalylSdnSa;  @SaR; 


vjh Yefjdgn$&

Yeju ,Jhl stc[\
'In Search of Peace'  eYfjdujH fl& tqkfjujgk' ShDrA BlR ilujv+k;  rj$& tqkfjujgj[k' ij,u$& ts' ixsguPjdA cGCjv+k;

ckSg,\ SwlcE\
----------------------------------
ixsg rh* ShDrA sspiA LrkYz<j[s}
gijvlgj
----------------------------------
YejuijSrlp\
eYflPje ShDrikA cSCikA ixsg  CdfikA SYC,\|ikaalujgj [k'k;  rj$sx sspiA LrkYz<j[s}  TO eYfjdujhkosm LSrdG sspis^ LSrI,jv+k ds%^kilrkA LSrdG ijCIlc^jH egjeoG `gldkilrkA Tmulds};
elc\MG Ye.ldG


StandingIn The Gap - Keilc  YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30;  LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe ]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer
YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDI ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMI - March 14, 2001
6-30-7-30AM  ISI  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http: //insearchof peace.org /prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG `licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


dpA>gjuksm ckijSC, dSv+gj

cjrjalgAz^k QgkYeCc zlujdukA vhvjYf rjGjflikaluj SCl.jv+j gk' cS<lpgj dpA>gj TS~l& Tfl ckijSC, dSv+gj rm^kil rluj rksm aSUigk'k;  hijig$& fsq sdlmk^jgjj[k'k;

Houston  TX- sEY>kigj 24lA fjufj 
Washington - alGv+\ 10lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Haska Williams  301 -220- 2451

Portland  Or- alGv+\ 17lA fjufj 
domkfH ijig$&[k
Ph- 5033- 6422- 9136 e-mail:  gorgec @alohatravel.com

New york - alGv+\ 24lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Joseph Raja   212 - 967- 7066

B$xksm si>\ SewjH rj$&[k cS<lpgj dpA>gjuksm <jj el}kd& Sd&[kilR clPj[kA; ijhlcA fsq sdlmk^jgj[k'k;
http://www.insearchofpeace.org/song.htm


Link our page

     

Email


Subscribe for English Edition please Click here.
Subscribe for Malayalam Edition please Click here
Subscribe for Tamil Edition please Click here.

Home || Magazine Rack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 || Malayalam Rack 1, 2, 3 || Tamil Rack
Subscribe || Prayer Request || Contact usSearch Bible:

(eg. John 3:16-20)Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc

 

 
JCBid Auction

WINEGARD SW-0012 ANTENNA MOUNT (GABLE END MOUNT)
Seller: in2012